ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาถูกต้อง

สิบโทหญิง นันทิชา จันทร์ติ๊บ

(นันทิชา จันทร์ติ๊บ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 24 กันยายน 2561

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว หัวหน้าแผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33