ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับภายในค่ายกาวิละ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับภายในค่ายกาวิละ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีคัดเลือก
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับภายในค่ายกาวิละ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
งานซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บ้าน ม่วนใจ๋ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
สันติ สุขป้อม
(พลตรีสันติ สุขป้อม)
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33