ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ ร.๗พัน.๒ ที่ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ ร.๗พัน.๒ ที่ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของ ร.๗พัน.๒ ที่ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
หม้อแปลงจ่ายกำลังไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๕,๘๑๐.๖๕ บาท (สองแสนห้าพันแปดร้อยสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖
 
(พันเอกธีระ ผดุงสุนทร)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอกหญิง จีรนันท์ ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์ ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33