ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอกหญิง จีรนันท์ ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์ ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 12 เมษายน 2566

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33