ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ ๓๓
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล หน่วย กกบ.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓  ได้มีโครงการ จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล หน่วย กกบ.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล หน่วย กกบ.มทบ.๓๓ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เชียงใหม่ กำจัดสิ่งปฏิกูล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ธีระ ผดุงสุนทร
(พันเอกธีระ ผดุงสุนทร)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 8 สิงหาคม  2566

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33