ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของ ร.๗ พัน.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของ ร.๗ พัน.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างงานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของ ร.๗ พัน.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๐,๓๕๙.๒๙ บาท (เจ็ดแสนสามร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  เมษายน ๒๕๖๖
 
(พันเอกธีระ ผดุงสุนทร)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอกหญิง จีรนันท์ ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์ ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 21 เมษายน 2566

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33