ประกาศเผยแพร่แผน งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ให้กับ หน่วยทหารในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 33

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 11 ตุลาคม 2566

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33