ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน ๒๒ เครื่อง ให้กับ หน่วยทหารในพื้นที่ มณฑลทหารบก ที่ ๓๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 17 ตุลาคม 2566

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33