ประกาศราคากลาง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ให้กับ หน่วยทหารในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 33

ประกาศราคากลาง (บก.06)

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 17 ตุลาคม 2566

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ราคากลาง บก.06 113 KB 9