พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะทหารใหม่

มื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 1330 น. พลตรี ธีระ ผดุงสุนทร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันมณฑลทหารบกที่ 33 โดยมีประสงค์เพื่อยกย่องให้เกียติทหารใหม่ แสดงไมตรีจิตของทหารเก่า และผู้บังคับบัญชาที่มีต่อทหารใหม่ ประสานจิตใจทำความผูกพันระหว่างทหารใหม่เพื่อให้มีความไว้วางใจ คลายความวิตกกังวลในการที่จะมอบตนอยู่ใจกรมกอง และภายใต้การปกครองบังคับบัญชาของทหาร และเพื่อให้เกิดความผูกพันด้านจิตใจต่อพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นทหารที่ดี ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา อันได้แก่พระรัตนตรัย เป็นที่พึ่ง ที่ระลึกตลอดชีวิต