ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 ระยะที่ 2 ของ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 ระยะที่ 2 ของ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33