ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ ๓๓
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี๒๕๖๗ ของ กกพ.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี๒๕๖๗ ของ กกพ.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมาจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี๒๕๖๗ ของ กกพ.มทบ.๓๓ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสุวรรณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๖๔.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
สันติสุข ศรีเมือง
(พันเอกสันติสุข ศรีเมือง)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 22 ธันวาคม  2566

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33