ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดศัตรูทำลายไม้โดยวิธีการอัดน้ำยาลงดิน และฉีดพ่น ของ กรมรบพิเศษที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดศัตรูทำลายไม้โดยวิธีการอัดน้ำยาลงดิน และฉีดพ่น ของ กรมรบพิเศษที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมากำจัดศัตรูทำลายไม้โดยวิธีการอัดน้ำยาลงดิน และฉีดพ่น ของ กรมรบพิเศษที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซี.เอ็ม.เบทเทอร์ ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑,๕๔๙.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
สันติสุข ศรีเมือง
(พันเอกสันติสุข ศรีเมือง)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 29 มกราคม 2567

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33