ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดศัตรูทำลายไม้โดยวิธีการวางเหยื่อล่อ อาคารตึกรับรอง (เรือนรับรองหลัง ๑) หมายเลข ๑๘๙/๑๓ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดศัตรูทำลายไม้โดยวิธีการวางเหยื่อล่อ อาคารตึกรับรอง (เรือนรับรองหลัง ๑) หมายเลข ๑๘๙/๑๓ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมากำจัดศัตรูทำลายไม้โดยวิธีการวางเหยื่อล่อ อาคารตึกรับรอง (เรือนรับรองหลัง ๑) หมายเลข ๑๘๙/๑๓ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซี.เอ็ม.เบทเทอร์ ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๕๗๑.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
สันติสุข ศรีเมือง
(พันเอกสันติสุข ศรีเมือง)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 29 มกราคม 2567

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33