ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือกสิกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือกสิกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมเครื่องมือกสิกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เชียงใหม่บริการ แทรกเตอร์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๓๔๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
สันติสุข ศรีเมือง
(พันเอกสันติสุข ศรีเมือง)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 31 มกราคม  2567

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33