ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำดิบ ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำดิบ ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำดิบ ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันกำแพงมอเตอร์ กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
สันติสุข ศรีเมือง
(พันเอกสันติสุข ศรีเมือง)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33