วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์มณฑลทหารบกที่ 33

เป็นทหารอาชีพที่ทำให้สถาบันหลักมั่นคง
ประชาชนพึ่งได้ มีความสมัครสมานสามัคคี
และเป็นคนดีดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

 

Vision
33RD Militrary Circle
…As a professional military unit to support
key security institutions with public trustworthiness.
Unity and being a decent individual leading a life
in the commonly accepted norm of
the sufficiency economy thilosophy…